Privacy statement

NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LINGUA EVENTS

Legea Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, “General Data Protection Regulation” (denumit în continuare “GDPR”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar începe să-și producă efectele de la 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul societăţii Lingua Transcript Srl (denumit în continuare “SOCIETATEA”), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Acest document explică de ce şi când vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condiţiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiţii de siguranţă şi care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu o asemenea prelucrare conform legii.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că scopurile şi condiţiile prelucrării datelor personale conform prezentei notificări vi se aplică în privinţa tuturor datelor personale furnizate societăţii Lingua Transcript Srl (denumită în continuare „Societatea”), în legatură cu iniţierea unei relaţii contractuale cu Societatea sau privind o relaţie contractulă existentă.

Cu excepţia situaţiei în care Societatea vă informează expres cu privire la alte scopuri şi condiţii particulare aplicabile într-o situație anume (prin intermediul informațiilor, formularelor și documentelor puse la dispoziție, sau a clauzelor contractuale redactate în vederea inițierii raporturilor juridice de formare profesională), vă aducem la cunoștință că, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor sau altor documente subsecvente, disponibile în cadrul unei relații contractuale cu Societatea, sau în legătură cu procesarea cererii dumneavoastră/executarea contractului de formare profesională, sunteți informat prin prezența cu privire la scopurile și condițiile prelucrării datelor personale și că datele urmează să fie prelucrate de către Societate, în condițiile menționate în prezența notificare.

Datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează sunt în principal cele oferite de dumneavoastră în cadrul interacționării cu Societatea (inclusiv prin contactarea noastră pe website-ul Societății, telefonică, sau prin intermediul unor rețele de socializare cum ar fi Facebook). Societatea va putea de asemenea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să efectueze orice verificări și/sau să obțină informații despre dumneavoastră de la orice instituție competență, registru public, arhivă, bază de date electronică sau terț abilitat, deținător de astfel de informații. Atunci când legea impune consimțământul dumneavoastră, verificarea și/sau obținerea de informații se va efectua numai pe baza consimțământului dumneavoastră în acest sens.

 

 Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Operatorul datelor este societatea Lingua Transcript S.R.L., societate cu răspundere limitată înregistrată în România, având sediul în social în Bucureşti, Bulevardul Ferdinand I, Nr 48 (zona Foișorul de Foc), Sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  J40/13776/2006, cod EUID ROONRC.J40/13776/2006, identificată prin cod unic de înregistrare 18970558, operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 27695, tel: (004) 0722 333 081, e-mail: office@linguatranscript.ro.

 Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitări referitoare la date cu caracter personal

În cadrul operatorului, orice solicitări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal pot fi făcute folosindu-se următoarele date de contact: Sediul operatorului din Bucureşti, Bulevardul Ferdinand I, Nr 48 (zona Foișorul de Foc), Sector 2, România, precum și telefon (004) 0722 333 081, sau e-mail: office@linguatranscript.ro.

Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai sus. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru a vă identifica în mod corespunzător în vederea răspunderii la solicitare, este posibil să vă solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Societatea poate: (a) fie să perceapă o taxa rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

  1. Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării 

3.1 Scopurile prelucrării

În calitate de potențial client, cursant, beneficiar real al cursurilor de formare profesională, împuternicit sau reprezentant legal/convențional (desemnat în scris sau prin alt mod), Societatea vă colectează, utilizează și divulgă datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

3.1.1 Verificarea identității și facilitarea începerii, desfășurării, continuării sau încetării relației contractuale ce face obiectul cererii/ contractului de formare profesională, mai precis, pentru procesarea și comunicarea de oferte privind serviciile Societății sau cele intermediate de Societate conform solicitării clienților sau potențialilor clienți, contractarea și furnizarea de servicii de formare profesională, furnizarea de răspunsuri la cererile individuale ale clienților, inclusiv a aspectelor ce țîn de management, planificare, organizarea și încetarea contractului;
3.1.2 Procesarea cererii privind prestarea serviciilor de formare profesională, respectiv a proceselor administrative și de suport legate de furnizarea serviciilor solicitate, furnizarea efectivă a serviciilor solicitate, efectuarea de operațiuni în vederea asigurării participării cursanților la programele de formare profesională, efectuarea de operațiuni în vederea susţinerii examenelor de absolvire de către cursanți, efectuarea de operațiuni în vederea obținerii și emiterii certificatelor de calificare și/sau absolvire, etc.
3.1.3 În legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedura (inclusiv, dar fără a ne limita la redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare întocmirii unei tranzacții judiciare sau extrajudiciare, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor noastre contractuale și legale;
3.1.4 Gestionarea și pregătirea de registre și rapoarte în scopuri interne, de control sau audit intern, după caz;
3.1.5 Colectarea oricăror feluri de debite și recuperarea creanțelor datorate Societății, născute că urmare a prestării serviciilor de formare profesională sau având altă natură juridică;
3.1.6 Îndeplinirea obligațiilor legale privind transmiterea de date către Autoritatea Națională pentru Calificări, Secretariatul Tehnic al Municipiului București, precum și către alte autorități și/sau instituții, agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile serviciilor de pregătire și formare profesională;
3.1.7 Gestiune contabilă, administrativă și economico-financiară, în vederea organizării și conducerii contabilității financiare și gestionării clienților și a serviciilor contractate;
3.1.8 Îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății privind arhivarea documentelor și informațiilor;
3.1.9 Luare măsurilor necesare conform legii de cunoaștere a clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor, precum prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism;
3.1.10 Cooperarea cu autoritățile relevante în aplicarea legii și în cadrul cercetărilor efectuate;
3.1.11 Conformarea cu oricare reguli, legi și reglementări, coduri sau practici, regulamente ori directive aplicabile Societății;
3.1.12 Efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice;
3.1.13 În scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legată de marketing), pentru evaluarea nevoilor dumneavoastră și furnizarea de recomandări cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră, pentru crearea de servicii cu un grad cât mai înalt de satisfacție, respectiv gestionarea clienților și a evaluării creșterii gradului lor de satisfacție, pentru transmiterea de comunicări legate de evenimentele organizate de către Societate, noi servicii ale Societății, știri, activități ale Societății, în vederea introducerii și oferirii de servicii noi, înțelegerii cât mai bune a comportamentului clienților, a preferințelor și tendințelor pieței și a revizuirii, dezvoltării și îmbunătățirii calității produselor și serviciilor noastre.

3.2 Temeiul legal al prelucrării 

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate de către Societate, după caz, pe baza:

3.2.1 Nevoii de executare a contractului și procesării cererii de furnizare de servicii de formare profesională cu privire la o anumită ocupație sau calificare (inclusiv pentru a formulă oferte sau a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract), în scopurile indicate la punctele 3.1.1 – 3.1.6 de mai sus; 
3.2.2 Necesitatea îndepliniri unei obligațîi legale care ii revine Societății, în scopurile indicate la punctele 3.1.6 – 3.1.11 de mai sus; 
3.2.3 Intereselor legitime, mai precis interesul Societății de a-și desfășura activitatea comercială cu bună credință, în conformitate cu standardele și reglementările legale aplicabile în privința asigurării calității educației, cu respectarea reglementărilor interne și a celor ce țin de relațiile cu clienții, în scopurile indicate la punctele 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 – 3.1.12 de mai sus;
3.2.4 Consimțământului, mai exact, pe baza consimtamantului explicit al dumneavoastră, în scopurile indicate la punctul 3.1.13 de mai sus;

4. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

4.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Societății, care au acces/necesită acces la aceste informații în contextul serviciilor lor și a cazurilor în care Societatea trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare prin transmiterea datelor unor autorități, agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

4.2 În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus (după caz), vom divulgă date personale către anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată furniza servicii necesare prestării serviciilor contractate de dumneavoastră sau conexe operațiunilor de prelucrare ori să ne îndeplinim obligații legale sau contractuale în scopurile menționate mai sus, după caz, după cum urmează:

·       Agenți, contractori, furnizori de servicii care asigură serviciile operaționale ale Societății, precum telecomunicații, IT, plăti, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing și publicitate, servicii aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către Societate,.

·       Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.), Secretariatul Tehnic al Municipiului București, Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.);

·       Orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achiziție sau oricare cesiune sau vânzare de bunuri) ce implică Societatea și/sau activele sale;

·       Consilieri profesioniști precum experți, contabili, auditori sau avocați;

·       Autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritățile și/sau agențiile responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau internațional, pentru a ne conforma oricăror directive, regulamente, legi, reguli, ghiduri, reglementări sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea, în măsură în care sunt aplicabile Societății;

·       Oricare altă persoană față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

5. Transferul către terțe țări și măsuri de siguranță

În funcție de locațiile în care se află serverele colaboratorilor Societății sau ale împuterniciților săi, pe care vor fi stocate datele, sau de locul în care se află anumiți destinatari ai datelor, este posibil ca anumite date personale să fie transferate, după caz, în alte state membre ale Uniunii Europene, sau ale Spațiului Economic European. De asemenea, este posibil ca în cazul în care legea impune expres sau în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea de către Societate a contractului, respectiv a obligațiilor asumate față de dumneavoastră, anumite date personale să fie transferate către Statele Unite ale Americii.

În situația în care, cu titlu excepțional, suplimentar față de cele prevăzute mai sus, în vederea executării unui contract și/sau a unor obligații asumate față de terți, Societatea efectuează din proprie inițiativă sau la inițiativa unui terț, un transfer de date cu caracter personal ce vă afectează sau privește, într-un stat terț, vor fi implementate măsuri de protecție determinate în situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.

6. Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare 

6.1 Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile contractuale asumate față de dumneavoastră, mai precis pentru o perioada egală cu perioada stabilită de cerințele legale de păstrare a informațiilor aplicabile în domeniul formării profesionale, al legislației aplicabile educației și formării profesionale și al standardelor ocupaționale existente, precum și al altor legi, reglementări și/sau prevederi specifice normelor aplicabile pentru asigurarea calității educației și în general, în acest sector. După prelucrarea/procesarea cererii, Societatea este îndreptățită să prelucreze în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada aferentă termenului de prescripție a eventualelor drepturi sau obligații, conform normelor procedurale impuse de legislația română civilă și/sau penală.

6.2 Societatea va desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar. Prin urmare, societatea va putea dispune periodic ștergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, în măsură în care stocarea acestora nu mai este necesară pentru scopurile în care au fost colectate sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce țin de arhiva societății și arhivarea documentelor financiar-contabile justificative, etc.)

6.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luăm în calcul durata contractuală, până la executarea/expirarea obligațiilor contractuale, precum și termenele de arhivare. Astfel, Societatea va stoca datele cu caracter personal, după caz, pentru o perioada de:

·       minim 5 ani de la data încetării relației contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse în contractul de formare profesională, anexele acestuia și documentele aferente încheierii, executării și încetării acestuia (cererea de înscriere la curs, catalogul de notare pe parcursul programului de formare, cererea de înscriere la examen, lucrările scrise, procesul verbal de protecția muncii, alte cereri, declarații, formulare, corespondență, situația plăților), această fiind perioada de păstrare a acestui tip de documente conform reglementărilor aplicabile;

·       pe perioada de existență a Societății, pentru datele cu caracter personal cuprinse în Registrul Matricol General pe care Societatea are obligația de a-l ține conform prevederilor legale aplicabile, Registrul de evidență a certificatelor de absolvire, Registrul de evidență a certificatelor de calificare, procesul-verbal de susținere a examenului, catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, tabelul nominal de predare a lucrărilor scrise, unde este cazul, foaia de notare la proba teoretică și proba practică, anexă cu privire la persoanele care nu s-au prezentat la examen sau au abandonat examenul, certificatul de absolvire/calificare și alte documente reglementate de metodologiile Autorității Naționale pentru Calificări în conformitate cu cerințele legale din reglementările din domeniul educației și al formării profesionale, și/sau reglementărilor aplicabile păstrării acestui tip de documente; 

6.4 În situația în care sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie folosite în scopuri de marketing direct, vă informăm că perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 2 ani. Prelucrarea va înceta imediat ce vă exercitaţi dreptul de opoziție sau vă retrageți consimțământul (dat fiind că aceste prelucrări se întemeiază exclusiv pe consimțământul dumneavoastră). Vom desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât sunt efectiv necesare. 

7. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, cu privire la datele cu caracter personal 

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizațîi internaționale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioada; e) dreptul de a solicită Societății rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor referitoare la persoană vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; f) dreptul de a depune o plângere în față unei autorități de supraveghere; g) în cazul în care datele nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursă acestora; h) existența (dacă este cazul) a unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logică utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Societatea furnizează la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate Societatea poate percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoană vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoană vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Țînându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(c) vă exercitati, în orice moment, dreptul la opoziție, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Societății, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
(d) vă exercitati, în orice moment dreptul la opoziție, cu privire la prelucrarea în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;
(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(f) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății;
În anumite situații, legea prevede anumite limitări în privința exercitării acestui drept, spre exemplu, prin excepție, ștergerea datelor nu se va putea face de îndată, iar societatea poate refuză ștergerea datelor, dacă prelucrarea (stocarea) este necesară pentru respectarea unei obligații legale (spre exemplu, activități legate de arhivă societății), pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de către Societate ori pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care este aplicabil unul dintre următoarele cazuri:
(a) contestați exactitatea datelor – restricționarea se va aplică pentru o perioadă care să îi permită Societății să verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, iar dumneavoastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; sau
(d) v-ați opus din motive legate de situația particulară în care vă aflați împotriva prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Societății, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrări – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să îi permită Societății să verifice dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Societății, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Societății, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe necesitatea executării unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului la portabilitate aveți dreptul că datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Societate acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la ștergerea datelor și nici drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la opoziție

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Societății, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări. Într-un asemenea caz Societatea nu va mai prelucra datele, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv, iar Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal în asemenea scopuri în nicio situație.

Mai mult, în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel.

Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efecutate de către societate înainte de retragerea consimţământului.

Vă puteți exercita oricând, oricare dintre drepturi, vă puteți accesa și actualiza oricând datele sau obține informații suplimentare utilizând datele de contact din secțiunea Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitări referitoare la date cu caracter personal. Veți primi informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioada poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Veți fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, dacă nu luăm măsuri cu privire la cererea care ne-a fost înaintată, veți fi informat, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Societatea nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în față unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Dreptul de a depune o plângere. În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.

8. Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii unei asemenea obligații

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală în privința scopurilor menționate la punctele 3.1.6-3.1.11, de mai sus, respectiv contractuală/necesară pentru încheierea unui contract în privința scopurilor menționate la punctele 3.1.1-3.1.6. În consecință, refuzul de a furniza datele personale în mod corect și complet pentru scopurile menționate mai sus poate împiedica Societatea să-și îndeplinească în mod corespunzător obligațiile contractuale sau legale și va putea avea drept consecință imposibilitatea contractării de către dumneavoastră a serviciilor Societății, sistarea sau restricționarea serviciilor de formare profesională, după caz. 

 

9. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia:
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Societate;
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Societății și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime sau
c) are la baza consimțământul explicit al dumneavoastră.

În cazul în care veți fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veți avea de asemenea dreptul de a obține intervenția umană din partea Societății, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta respectiva decizie. 

10. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.